Trang chủ;         Liên hệ         In   
Giá cước - Thanh toán cước phí:
  1. Giá cước dịch vụ được áp dụng theo bảng giá cước hiện hành của FPT  iVoice được đăng tải trên website: www.ivoice.com.vn hay www.fpt.vn.
  2. FPT iVoice có trách nhiệm thông báo cho khách hàng biết những thay đổi (nếu có) về giá cước dịch vụ trước khi áp dụng chính thức 15 ngày bằng địa chỉ email do khách hàng cung cấp khi khởi tạo dịch vụ.
  3. Từ ngày 01 đến ngày 05 hàng tháng, FPT iVoice gửi thông báo yêu cầu trả cước cho khách hàng do khách hàng cung cấp khi khởi tạo dịch vụ. Trước ngày 16 hàng tháng, khách hàng có trách nhiệm thanh toán đầy đủ các khoản cước phí ghi trong thông báo.
  4. Trường hợp khách hàng không thanh toán đúng hạn một trong những Hợp Đồng đã ký, FPT iVoice có quyền tạm ngừng cung cấp dịch vụ mà không cần thông báo.
  5. Khách hàng phải trả phí thuê bao trong thời gian bị tạm ngưng dịch vụ.
  6. Những khiếu nại về cước phí của khách hàng chỉ được FPT iVoice giải quyết trong vòng 30 ngày kể từ khi FPT iVoice gửi thông báo yêu cầu trả cước.
  7. Đối với tháng đầu, tháng cuối, khách hàng không sử dụng dịch vụ đầy đủ số ngày trong tháng, cước thuê dịch vụ do FPT iVoice cung cấp được tính theo tỷ lệ số ngày sử dụng thực tế trên 30 ngày.

Qui định về sử dụng:
  1. Khách hàng chịu trách nhiệm về  nội dung thông tin lưu trữ, truyền đưa của mình trên mạng viễn thông.
  2. Khách hàng không sử dụng đường truyền điện thoại cố định trên nền tảng IP và các dịch vụ đã được FPT iVoice cung cấp để kinh doanh dưới mọi hình thức.
  3. Khách hàng không sử dụng thiết bị đầu cuối thuê bao không đúng với tiêu chuẩn kĩ thuật do FPT iVoice đưa ra